Tulokulmat – arvot arvoon arvattavaan

Eilen jul­kai­sim­me net­ti­si­vuil­le Sce­ne Art­sin tulo­kul­mat, eli toi­min­taam­me ohjaa­vat aja­tuk­set ja arvot. Hyvin nopeas­ti fir­man suun­nit­te­lu­puu­his­sa tulee sii­hen tulok­seen, että arvo­jen kaut­ta kaik­ki teke­mi­nen on sel­kein­tä. Pitää tie­tää mik­si teh­dään ja miten teh­dään ennen kuin voi ker­toa mitä teh­dään. Olem­me muka­na mark­ki­noin­ti­toi­mis­to Kuu­lun ja Busi­ness Oulun digi­mark­ki­noin­nin kou­lu­tuk­ses­sa, jos­sa imai­sin aja­tus­mal­lin lopul­li­ses­ti. On muu­ten mai­nio tilai­suus var­sin­kin uusil­le yrit­tä­jil­le, kan­nat­taa tutustua!

Tavoit­teet muut­tu­vat mat­kan var­rel­la, var­sin­kin kun tulo­kul­miim­me lukeu­tu­vat yhtei­sö ja tuo­reus. Yhtei­söl­le on paha men­nä jat­ku­vas­ti pakot­ta­maan tiet­tyä arvo­pa­ket­tia. Toi­saal­ta jos arvois­ta puut­tuu vakaus, yhtei­sö ei pelaa samaan pus­siin tuo­reu­des­ta huo­li­mat­ta. Kyse on tur­val­li­sen kult­tuu­rin luo­mi­ses­ta, jos­sa muu­tok­sia ei pelä­tä, mut­ta nii­hin ei myös­kään ryn­nä­tä suinpäin.

Kuu­lul­la on toi­min­ta­mal­li, jos­sa joka maa­nan­tai­palt­sus­sa vali­taan yksi fir­man arvois­ta. Yhdes­sä poh­di­taan, miten täl­lä vii­kol­la kes­ki­ty­tään juu­ri sii­hen arvoon. Miten toi­mi­taan ja vies­ti­tään arvon boos­taa­mi­sek­si? Innos­tuin ja tyk­kään! Väis­tä­mät­tä alkaa poh­tia miten arvot vale­taan jokai­sen osa-alu­een perus­tak­si. Poh­ti­mi­ses­ta yli­pää­tään on hyvä läh­teä liikkelle.

On help­poa raken­taa pil­vi­lin­no­ja ja teh­dä upei­ta lupauk­sia. Nyt alkaa raa­ka duu­ni ja jat­ku­va arvioin­ti. Arvot aset­ta­vat riman, joka on yli­tet­tä­vä. On olta­va rehel­li­nen itsel­leen ja kerät­tä­vä palau­tet­ta. Vaa­di­taan ahke­roin­tia, jot­ta tavoit­teet saa­daan näky­mään arjes­sa ja vie­lä haas­ta­vam­paa on säi­lyt­tää arvo­poh­jal­taan ter­ve kult­tuu­ri. Puhu­mat­ta­kaan jat­ku­vas­ta kehit­ty­mi­ses­tä. Onnek­si onnis­tues­saan se pal­kit­see. Par­haim­mil­laan syn­tyy näp­pä­rä kier­re, jos­sa hyvät jutut luo­vat lisää hyviä juttuja. 

Tulen blog­gai­le­maan kai­kis­ta arvois­tam­me yksi­tel­len, mut­ta tääl­tä löy­dät kaik­ki tulokulmamme!

Jaa bloggaus!
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Sähköposti
Tulosta