Milloin viimeksi kysyit kodiltasi, mitä sille kuuluu?

Korostaako valaistus kodin parhaita puolia?

Ovatko kotisi pinnat kunnossa?

Onko kodissasi levollinen äänimaisema?

Keskustelevatko huoneet toistensa kanssa?

Imartelevatko tapettivalinnat tiloja?

Onko ympärilläsi mielihyväkalusteita?

Tukeeko kotikokemuksesi elämänhallintaa?

Jos kysy­myk­set sai­vat har­tia­si pai­nu­maan syväl­le soh­van uume­niin, ota minuun yhteyt­tä! Tulen mak­sut­to­mal­le arvioin­ti­käyn­nil­le Pir­kan­maal­la. Hoi­de­taan koti­suh­tee­si uuteen kukoistukseen!

Ystä­väl­li­sin ter­vei­sin,

Mar­git Arti­maa
Tai­deo­rien­toi­tu­nut sisustussuunnittelija

Tiesitkö, että taide on oivallinen tapa viimeistellä sisustus?

Juu­ri tämä on sisus­tus­fi­lo­so­fia­ni ydin­osaa­mis­ta. Maa­laan abstrak­te­ja tau­lu­ja, joil­la vii­meis­te­lem­me kodin väri­maa­il­man yhte­näi­sek­si kokonaisuudeksi.

Palvelut

Haluai­sit­ko per­soo­nal­li­sen sisus­tus­ta tuke­van tai­de­teok­sen juu­ri sinun kotii­si? Maa­laan väri­toi­vei­den­ne mukai­sen abstrak­tin teok­sen omal­la yksi­löl­li­sel­lä käsialallani.

1. Tulen ilmai­sel­le arvioin­ti­käyn­nil­le (Pir­kan­maa) tai voim­me kes­kus­tel­la etä­nä video­yh­tey­den avul­la teok­sen tyy­lis­tä, väri­maa­il­mas­ta, koos­ta ja sijoi­tus­pai­kas­ta.
2. Teen halu­tes­san­ne väri­mal­li­luon­nok­sen. Tämän luon­nok­sen voi jat­kos­sa ottaa mukaan liik­kee­seen esi­mer­kik­si ver­ho­jen tai tapet­tien suun­nit­te­lua var­ten.
3. Teok­sen maa­laa­mi­nen, johon tuli­si vara­ta aikaa kol­me viik­koa.
4. Teok­sen luo­vu­tus asiak­kaal­le sovi­tul­la taval­la.
5. Tai­de­teok­sen tilaa­jal­le tar­joan edul­li­ses­ti 2–3 tun­tia kon­sul­taa­tio­ta, jos­sa hyö­dyn­näm­me teok­sen väri­maa­il­maa sisus­tuk­sen vii­meis­te­lys­sä (ver­hot, matot, kalus­teet yms.).

Innos­tuit­ko? Ota yhteyt­tä!

Olen kiin­nos­tu­nut yri­tyk­sen­ne visu­aa­li­sen ilmeen luo­mi­ses­ta tai­teen kei­noin. Maa­laan toi­mi­ti­laan­ne abstrak­tin teok­sen, joka voi tukea jo yri­tyk­sel­len­ne valit­tua väri­maa­il­maa. Tai voim­me vali­ta piris­tä­vän väri­kyl­läi­sen teok­sen, joka antaa ener­gi­aa työ­ti­laan­ne tai neu­vot­te­lu­huo­nee­seen­ne. Hyvin suun­ni­tel­tu abstrak­ti teos voi toi­mia myös esi­mer­kik­si verk­ko­neu­vot­te­lui­den­ne taustana.

Pal­ve­luu­ni sisäl­tyy myös, teok­sen väri­maa­il­maan poh­jau­tu­va sisus­tuk­sen vii­meis­te­ly (ver­hot, matot, kalus­teet yms.).

Ota yhteyt­tä!

Tar­joan sinul­le 2–4 tun­nin kon­sul­taa­tio­käyn­tiä kodis­sa­si. Voim­me poh­tia jotain yksit­täis­tä sisus­tus­pul­maa, suun­ni­tel­la tau­lu­jen ripus­tus­ta, vali­ta uudis­koh­teen pin­ta­ma­te­ri­aa­le­ja tai tava­ta esi­mer­kik­si laat­ta- tai ver­ho­liik­kees­sä. Läh­den mie­lel­lä­ni sisus­tusos­tok­sil­le mukaan.

Mikä­li tar­vit­set laa­jem­paa sisus­tus­suun­ni­tel­maa mate­ri­aa­li­luet­te­loi­neen ja pii­rus­tuk­si­neen, ota yhteyt­tä, niin ker­ron lisää.

 

”Jokai­nen lap­si on tai­tei­li­ja – ongel­ma onkin pysyä tai­tei­li­ja­na kas­vet­taes­sa aikui­sek­si.”  –Pablo Picas­so

Olen into­hi­moi­nen tai­de­kas­vat­ta­ja, jo yli 20 vuo­den opet­ta­ja­pä­te­vyy­del­lä. Olen kou­lut­ta­nut opet­ta­jia, pitä­nyt kuva­tai­de­päi­viä ja ‑kurs­se­ja, toi­mi­nut kuva­tai­deo­pet­ta­ja­na ja kuvit­ta­nut itse.

Jär­jes­tän ryh­mil­le inten­sii­vi­siä tai­de­ta­paa­mi­sia, jois­sa herät­te­lem­me uinu­vaa luo­vuut­ta moni­tai­teel­li­sin teh­tä­vin, ren­nos­sa ilma­pii­ris­sä. Teh­tä­vien lomas­sa kes­kus­te­lem­me tai­tees­ta ja luovuudesta.

Pie­nil­le 3–5 hen­gen ryh­mil­le tar­joan maa­laus­ses­sioi­ta. Ohjaan ja opas­tan värien käy­tös­sä ja som­mit­te­lus­sa. Ins­pi­roi­du­taan yhdes­sä abstrak­tin tai­teen maa­il­mas­ta. Tei­dän tar­vit­see tul­la vain saa­pua pai­kal­le, sil­lä olen varan­nut kaik­ki tar­vit­ta­vat maa­laus­vä­li­neet ryh­män­ne var­ten. Maa­laus­ses­sion kes­to on noin kol­me tun­tia. Saat­te itse­maa­laa­man­ne teok­sen heti mukaanne.

Jos kiin­nos­tuit, ota yhteyt­tä!

Palvelut

Haluai­sit­ko per­soo­nal­li­sen sisus­tus­ta tuke­van tai­de­teok­sen juu­ri sinun kotii­si? Maa­laan väri­toi­vei­den­ne mukai­sen abstrak­tin teok­sen omal­la yksi­löl­li­sel­lä käsialallani.

1. Tulen ilmai­sel­le arvioin­ti­käyn­nil­le (Pir­kan­maa) tai voim­me kes­kus­tel­la etä­nä video­yh­tey­den avul­la teok­sen tyy­lis­tä, väri­maa­il­mas­ta, koos­ta ja sijoituspaikasta.

2. Teen halu­tes­san­ne väri­mal­li­luon­nok­sen. Tämän luon­nok­sen voi jat­kos­sa ottaa mukaan liik­kee­seen esi­mer­kik­si ver­ho­jen tai tapet­tien suun­nit­te­lua varten.

3. Teok­sen maa­laa­mi­nen, johon tuli­si vara­ta aikaa kol­me viikkoa.

4. Teok­sen luo­vu­tus asiak­kaal­le sovi­tul­la tavalla.

5. Tai­de­teok­sen tilaa­jal­le tar­joan edul­li­ses­ti 2–3 tun­tia kon­sul­taa­tio­ta, jos­sa hyö­dyn­näm­me teok­sen väri­maa­il­maa sisus­tuk­sen vii­meis­te­lys­sä (ver­hot, matot, kalus­teet yms.).

Innos­tuit­ko? Ota yhteyt­tä!

Olen kiin­nos­tu­nut yri­tyk­sen­ne visu­aa­li­sen ilmeen luo­mi­ses­ta tai­teen kei­noin. Maa­laan toi­mi­ti­laan­ne abstrak­tin teok­sen, joka voi tukea jo yri­tyk­sel­len­ne valit­tua väri­maa­il­maa. Tai voim­me vali­ta piris­tä­vän väri­kyl­läi­sen teok­sen, joka antaa ener­gi­aa työ­ti­laan­ne tai neu­vot­te­lu­huo­nee­seen­ne. Hyvin suun­ni­tel­tu abstrak­ti teos voi toi­mia myös esi­mer­kik­si verk­ko­neu­vot­te­lui­den­ne taustana.

Pal­ve­luu­ni sisäl­tyy myös, teok­sen väri­maa­il­maan poh­jau­tu­va sisus­tuk­sen vii­meis­te­ly (ver­hot, matot, kalus­teet yms.).

Ota yhteyt­tä!

Tar­joan sinul­le 2–4 tun­nin kon­sul­taa­tio­käyn­tiä kodis­sa­si. Voim­me poh­tia jotain yksit­täis­tä sisus­tus­pul­maa, suun­ni­tel­la tau­lu­jen ripus­tus­ta, vali­ta uudis­koh­teen pin­ta­ma­te­ri­aa­le­ja tai tava­ta esi­mer­kik­si laat­ta- tai ver­ho­liik­kees­sä. Läh­den mie­lel­lä­ni sisus­tusos­tok­sil­le mukaan.

Mikä­li tar­vit­set laa­jem­paa sisus­tus­suun­ni­tel­maa mate­ri­aa­li­luet­te­loi­neen ja pii­rus­tuk­si­neen, ota yhteyt­tä, niin ker­ron lisää.

”Jokai­nen lap­si on tai­tei­li­ja – ongel­ma onkin pysyä tai­tei­li­ja­na kas­vet­taes­sa aikui­sek­si.”  –Pablo Picas­so

Olen into­hi­moi­nen tai­de­kas­vat­ta­ja, jo yli 20 vuo­den opet­ta­ja­pä­te­vyy­del­lä. Olen kou­lut­ta­nut opet­ta­jia, pitä­nyt kuva­tai­de­päi­viä ja ‑kurs­se­ja, toi­mi­nut kuva­tai­deo­pet­ta­ja­na ja kuvit­ta­nut itse.

Jär­jes­tän ryh­mil­le inten­sii­vi­siä tai­de­ta­paa­mi­sia, jois­sa herät­te­lem­me uinu­vaa luo­vuut­ta moni­tai­teel­li­sin teh­tä­vin, ren­nos­sa ilma­pii­ris­sä. Teh­tä­vien lomas­sa kes­kus­te­lem­me tai­tees­ta ja luovuudesta.

Pie­nil­le 3–5 hen­gen ryh­mil­le tar­joan maa­laus­ses­sioi­ta. Ohjaan ja opas­tan värien käy­tös­sä ja som­mit­te­lus­sa. Ins­pi­roi­du­taan yhdes­sä abstrak­tin tai­teen maa­il­mas­ta. Tei­dän tar­vit­see tul­la vain saa­pua pai­kal­le, sil­lä olen varan­nut kaik­ki tar­vit­ta­vat maa­laus­vä­li­neet ryh­män­ne var­ten. Maa­laus­ses­sion kes­to on noin kol­me tun­tia. Saat­te itse­maa­laa­man­ne teok­sen heti mukaanne.

Jos kiin­nos­tuit, ota yhteyt­tä!

© 2021 Kaikki oikeudet pidätetään. 

Design & koodi ~ Neotar

Vieritä ylös